Rechten en plichten van gebruikers

1. Dit document is een overeenkomst tussen de gebruiker van de Haakademia community en Creatief met Haken

2. Als je een bijdrage wilt plaatsen in de community, moet je eerst een account aanmaken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen geen gebruikmaken van de community.

3. Door gebruik van de Haakademia community als geregistreerde deelnemer geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Creatief met Haken heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

4. Je mag Community alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. 

5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door Creatief met Haken gelezen of goedgekeurd. 

6. Deelnemers van de Community moeten voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers.

Hergebruik van bijdragen

7. Door het gebruik van de Haakademia Community geef je de Creatief met Haken de onherroepelijke volmacht om jouw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media.8. Het is andere partijen dan de Haakademia community of Creatief met Haken niet toegestaan bijdragen in de Community te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van Haakademia of Creatief met Haken als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Haakademia of Creatief met Haken, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Haakademia of Creatief met Haken samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de community te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

9. Haakademia/Creatief met Haken is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van jouw activiteiten in de Community, noch in Nederland, noch daarbuiten.

10. Haakademia/Creatief met Haken sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de Haakademia community dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het community te gebruiken en/of te raadplegen.

11. De Haakademia community wordt beheerd door de Creatief met Haken. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan een bevoegde rechter In Nederland

12. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar je, of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

Persoonlijk wachtwoord

13. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot Haakademia community krijgt een gebruiker die zich registreert van Haakademia per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage in de community is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

15. Als gebruiker dien je jouw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Je garandeert Haakademia dat jouw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Haakademia/Creatief met Haken is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

16. Als je het vermoeden hebt dat jouw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dien je Haakademia daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via het reactieformulier op onze website. Haakademia zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en je zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden

Gedragsregels

17. Bijdragen aan de Haakademia community worden geplaatst zonder tussenkomst van Haakademia of Creatief met Haken. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

18. Haakademia behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
 • het gebruik van meerdere accounts door dezelfde gebruiker.
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
 • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
 • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
 • het zich voordoen als een andere persoon.
 • het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan Haakademia besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Let bij plaatsing op:

 • de forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 • formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 • plaats je bericht maar op één plek binnen de community.
 • wees zo volledig mogelijk, zodat moderators en mede leden  zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen. Geef aan welke oplossingen voor een probleem je zelf al geprobeerd hebt.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van deze community; je bent met andere gebruikers in gesprek over uiteenlopende haken of breien gerelateerde onderwerpen. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies of in zijn algemeenheid bijdragen die niet op haken of breien toezien is dus niet toegestaan.

Omgang met moderators

 • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
 • Wees respectvol richting moderators en de communitymanager.
 • Volg altijd de aanwijzingen van moderators en de communitymanager op.

19. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken, patronen enz  in de Community is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.

20. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is niet toegestaan.

Persoonlijke gegevens

21. Je verstrekt persoonlijke gegevens aan Haakademia wanneer je je registreert als deelnemer aan de Haakademia community, wanneer je bijdragen plaatst en wanneer je ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om je in staat te stellen de community te gebruiken, om de community te beheren en te optimaliseren, om je je wachtwoord toe te sturen en om eventueel met je in contact te komen over jouw bijdrage.

22. Jouw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om je op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van Creatief met haken waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien je geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-mailnieuwsbrief, kun je dit laten weten via het reactieformulier op onze website .

23. Haakademia zal jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover Haakademia daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

25. Als je in de Haakademia Community een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening jouw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan de community

26. Je kunt je klacht kenbaar maken aan Haakademia via het reactieformulier op onze website. Je klacht wordt in eerste instantie behandeld door de administratie van Creatief met Haken. Mocht je je niet kunnen vinden in de beslissing van de redactie, dan kun je dit (schriftelijk) kenbaar maken bij de Directie van Creatief met haken middels een bericht naar hun mailadres creatiefmethaken@gmail.com

27. Zowel bij je klacht als bij je eventuele beroep bij de Directie dien je, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage in de Community de klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van het browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar jouw mening door de bijdrage in de Community geschonden wordt. Vergeet verder niet je contactgegevens te vermelden.

Wijzigingsclausule of wijzigingsbeding

Haakademia/Creatief met Haken is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Haakademia/Creatief met Haken de leden tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zullen tenminste twee weken zitten. Indien het lid een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan het lid een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft het lid de bevoegdheid de registratie te annuleren per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Download hier de Algemene Voorwaarden.